Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Manifest for en Post-Materialistisk Videnskab er en Konkluderende Rapport fra et
internationalt topmøde om Post-Materialistisk Videnskab i Februar 2014.
Vi taler om mere end 100 Kendte Videnskabsfolks Opfordring til et mere Åbent Studie af Bevidstheden.
Et videnskabeligt paradigmeskifte synes at være på vej.
(oversat og offentliggjort her på hjemmesiden d. 23. januar 2015 af Morten Nymann)


Det følgende papir nedenfor er en oversættelse af et papir, som jeg har foretaget. Originalen til dette papir eller Manifest findes her: Manifesto for a Post-Materialist Science (PDF).

Jeg håber, at både videnskabelige folk og religiøse folk kan se en bedre og mere dybdegående og etisk videnskabelig tilgang til meningen med livet i dette papir og dets indhold. Som ansvarligt menneske opfordres du og alle andre til at følge med efterhånden som antallet af videnskabsfolk bakker op om dette manifest eller senere udgaver heraf. Se den stigende tilgang her på selve original hjemmesiden: "Manifesto for a Post-Materialist Science" - hvor antallet af videnskabsfolk skulle stige allernederst på siden..

Jeg skriver dette, selv om jeg godt kunne tænke mig at papiret og manifestet blev ændret en lille smule i detaljen og evenuelt tilføjet noget om videnskaben indenfor Exit Counselling (anti-sekt psykologi). Jeg retter en stor tak til folkene bag dette papir for deres indsats.
Manifest for en Post-Materialistisk Videnskab
DETTE ER EN FORELØBIG UDGAVE.
(oversat og udgivet på dansk med tilladelse fra folkene bag papiret på OpenSciences.org - 23. januar 2015)


Vi er en gruppe af internationalt kendte videnskabsfolk, fra en mangfoldighed af videnskabelige områder (biologi, neurologisk videnskab, psykologi, lægevidenskaben, psykiatrien), som deltog i et internationalt topmøde om post-materialistisk videnskab, åndelighed og samfundet. Topmødet blev co-organiseret af Gary E. Schwartz, PhD og Mario Beauregard, PhD, the University of Arizona, og Lisa Miller, PhD, Columbia University. Dette topmøde blev afholdt på Canyon Ranch i Tucson, Arizona, d. 7-9 Februar, 2014. Vores formål var at diskutere den materialistiske ideologis indflydelse på videnskaben og fremkomsten af et post-materialistisk paradigme for videnskaben, åndeligheden, og samfundet. Vi er nået frem til følgende konklusioner:

1. Det moderne videnskabelige verdensbillede bygger i overvejende grad på formodninger som er nært forbundet med klassisk fysik. Materialisme - ideen at stof er den eneste virkelighed - er en af disse formodninger. En tilknyttet antagelse er reduktionisme, opfattelsen at komplekse ting kan forstås ved at reducere dem til interaktioner af deres dele, eller til mere enkle eller mere grundlæggende ting så som små materielle partikler.

2.  I løbet af det 19'ende århundrede, blev disse formodninger indsnævret, blev til dogmer, og størknede i et ideologisk trossystem som er kommet til at blive kendt som "videnskabelig materialisme." Dette trossystem indebærer at sindet ikke er andet end hjernens fysiske aktivitet, og at vores tanker ikke kan have nogen indvirkning på vores hjerner og kroppe, vores handlinger, og den fysiske verden.

3.  Den videnskabelige materialismes ideologi blev dominerende i den akademiske verden i løbet af det 20'ende århundrede. Så dominerende at flertallet af videnskabsfolk begyndte at tro at den var baseret på empiriske videnskabelige beviser, og repræsenterede det eneste fornuftige verdensbillede.

4.  Videnskabelige metoder baseret på materialistisk filosofi har være yderst succesfuld med ikke kun at forøge vores forståelse af naturen men også med hensyn til at frembringe større kontrol og frihed gennem teknologiske fremskridt.

5.  Den næsten absolutte dominans af materialisme i den videnskabelige verden har imidlertid betydeligt indsnævret videnskaberne og hæmmet udviklingen af det videnskabelige studie af sindet og åndelighed. Troen på denne ideologi, som en eksklusiv forklaringsramme for virkeligheden, har forårsaget videnskabsfolk til at udelade den menneskelige oplevelses subjektive dimension. Dette har ført til en betydelig forvrænget og fattig forståelse af os selv og vores plads i naturen.

6.  Videnskaben er først og fremmest en ikke-dogmatisk, open-minded metode med henblik på at erhverve sig viden om naturen via observation, eksperimentelle undersøgelser, og teoretiske forklaringer af fænomener. Dets metodologi er ikke synonym med materialisme og burde ikke være bundet til nogen som helst bestemte trosopfattelser, dogmer, eller ideologier.

7.  Ved afslutningen af det nittende århundrede, opdagede fysikere empiriske fænomener som ikke kunne forklares af den klassiske fysisk. Dette førte til udviklingen af en revolutionerende ny gren af fysikken, i løbet af 1920'erne og tidlig 1930'erne, som hed kvante-mekanikken (KM). KM har stillet spørgsmålstegn ved verdens materielle grundlag ved at vise at atomer og sub-atomiske partikler ikke er rigtig solide objekter - de eksisterer ikke med sikkerhed ved bestemte rumlige steder og på bestemte tidspunkter. Mest vigtigt, introducerede KM sindet for dets grundlæggende begrebsmæssige struktur fordi det blev opdaget at partikler som blev observeret af observatøren - fysikeren og metoden brugt med hensyn til observation - er forbundet. Ifølge en fortolkning af KM, indebærer dette fænomen at observatørens bevidsthed er vital for eksistensen af de fysiske begivenheder som observeres, og at mentale begivenheder kan påvirke den fysiske verden. Resultaterne af nylige eksperimenter støtter denne fortolkning. Disse resultater tyder på at den fysiske verden ikke længere er den primære eller eneste komponent for virkeligheden, og at den kan ikke blive fuldt forstået uden at referere til sindet.

8. Psykologiske studier har vist at bevidst mental aktivitet kan årsagsmæssigt influere adfærden, og at den forklaringsmæssige og forudsigelige værdi af instrumentelle faktorer (dvs. trosopfattelser, mål, ønsker og forventninger) er meget høj. Yderligere, indikerer forskning indenfor psykoneuroimmunologi at vores tanker og emotioner mærkbart kan påvirke aktiviteterne i de fysiologiske systemer (dvs., immun, endokrin, kardiovaskulær) forbundet med hjernen. I andre henseender, påviser neuroradiologiske studier af emotionel selv-regulering, psykoterapi, og placebo effekten at mentale begivenheder betydeligt influerer på hjernens aktivitet.

9.  Studier af de såkaldte "psi fænomener" indikerer at vi nogle gange kan modtage meningsfulde informationer uden brug af de almindelige sanser, og på måder som transcenderer de sædvanlige rum og tids begrænsninger. Yderligere, påviser psi forskning at vi på afstand mentalt kan influere - fysiske mekanismer og levende organismer (inklusiv andre menneskelige væsner). Psi forskning viser også at fjerne sind kan opføre sig på måder som er ikke-lokalt korreleret, dvs. at korrelationerne mellem fjerne sind hypotetisk er ikke-medieret (de er ikke forbundet med noget kendt aktivt signal), er med uformindsket styrke (de formindskes ikke med forøget afstand), er øjeblikkelige (de fremstår at være samtidige). Disse begivenheder er så fælles at de ikke kan betragtes som uregelmæssigheder ej heller som undtagelser fra de naturlige love, men kan betragtes som indikationer for behovet for en bredere forklaringsramme som ikke udelukkende kan være baseret på materialismen.

10.  Bevidst mental aktivitet kan opleves ved klinisk død ved hjertestop (dette er det som er blevet kaldt en "nær-døds oplevelse" [NDE]). Nogle nær-døds oplevere (NDE'ere) har rapporteret sandfærdige ude-af-kroppen sansninger (dvs. sansninger som kan bevises at sammenfalde med virkeligheden) som skete under hjertestop. NDE'ere rapporterer også dybdegående åndelige oplevelser i løbet af NDE'er udløst af hjertestop. Det er værd at bemærke at hjernens elektriske aktivitet ophører indenfor få sekunder efter et hjertestop.

11.  Kontrollerede laboratorium eksperimenter har dokumenteret at dygtige forsknings medier (folk som påstår at de kan kommunikere med folks sind når de er døde) nogle gange kan erhverve sig yderst nøjagtig information om afdøde individer. Dette støtter yderligere den konklusion at sindet kan eksistere adskilt fra hjernen.

12.  Nogle materialistisk inklinerede videnskabsfolk og filosoffer afviser at anerkende disse fænomener fordi de ikke er i overensstemmelse med deres eksklusive opfattelse af verden. Afvisning af post-materialistisk forskning af naturen eller afvisning af at offentliggøre stærke videnskabelige opdagelser som støtter en post-materialistisk ramme er i modsætning til den sande ånd i videnskabelig forskning, som indebærer at empiriske data altid skal behandles på passende vis. Data som ikke passer med favoriserede teorier og trosopfattelser kan ikke blive afvist a priori. Sådanne afvisninger tilhører den ideologiske verden, ikke videnskab.

13.  Det er vigtigt at være klar over at psi fænomener, NDE'er ved hjertestop, og replikerbare beviser fra troværdige forsknings medier, kun fremstår som anomalier når de betragtes via materialismens synsfelt.

14.  Yderligere, så fejler materialistiske teorier i at fortælle hvordan hjernen kan skabe sindet, og de er ude af stand til at gøre rede for de empiriske beviser som der hentydes til i dette manifest. Denne fiasko fortæller os at det nu er tiden til vi befrier os fra den gamle materialistiske ideologis lænker og skyklapper, for at udvide vores koncept for den naturlige verden, og omfavne et post-materialistisk paradigme.

15.  Ifølge det post-materialistiske paradigme:

  • a) Sindet repræsenterer et aspekt af virkeligheden lige så oprindeligt som den fysiske verden. Sindet er grundlæggende i universet, dvs. det kan ikke udledes fra stoffet og der ved reduceres til noget mere grundlæggende.


  • b) Der er en dyb forbundethed mellem sindet og den fysiske verden.


  • c) Sindet (vilje/hensigt) kan influere den fysiske verdens tilstand, og operere på en ikke-lokal (eller udvidet) måde, dvs. det er ikke begrænset til specifikke punkter i rummet, sådan som hjerner og kroppe, ej heller til specifikke punkter i tid, så som nu'et. Fordi sindet ikke-lokalt kan influere på den fysiske verden, så er hensigter, emotioner, og ønsker hos en eksperimentator måske ikke fuldkommen isolerede fra eksperimenternes resultater, selv i kontrollerede og blind eksperimentale designs.


  • d) Sind er tilsyneladene uforbundne, og kan forbindes på måder der antyder en enhed, Et Sind som inkluderer alle individuelle, enkeltstående sind.


  • e) NDE'er i hjertestop antyder at hjernen handler som en modtager af mental aktivitet, dvs. sindet kan arbejde gennem hjernen, men er ikke frembragt af den. NDE'er som forekommer ved hjertestop, koblet med beviser ved forskning fra medier, antyder yderligere bevidsthedens overlevelse, ved kroppens død, og eksistensen af andre niveauer af virkelighed som er ikke-fysiske.


  • f) Videnskabsfolk bør ikke være bange for at forske i åndelighed og åndelige oplevelser fordi de repræsenterer et centralt aspekt i den menneskelige eksistens.


16.  Post-materialistisk videnskab afviser ikke de empiriske observationer og den store værdi af videnskabelige resultater som er realiseret ind til nu. Den søger at udvide den menneskelige kapacitet til en bedre forståelse for naturens vidundere, og i processen genopdage sindets og åndens vigtighed som en del af kernen konstruktionen i universet. Post-materialismen inkluderer stoffet, som betragtes som en grundlæggende bestanddel i universet.

17.  Det post-materialistiske paradigme har vidt-rækkende implikationer. Det ændrer fundamentalt den oplevelse vi har af os selv, og giver os vores værdighed og kraft tilbage, som mennesker og som videnskabsfolk. Dette paradigme fremmer positive værdier som medfølelse, respekt og fred. Ved at fremhæve en dyb forbindelse mellem os selv og naturen i almindelighed, så fremmer det post-materialistiske paradigme også miljøbevidsthed og bevarelsen af vores biosfære. Desuden er det ikke nyt, men kun glemt i fire hundrede år, at en levevis med transmateriel forståelse kan være hovedhjørnestenen til sundhed og velvære, sådan som det er blevet operetholdt, og bevaret i gamle sind-krop-ånd udøvelser, religiøse traditioner, og kontemplative tilgange.

18.  Skiftet fra materialistisk videnskab til post-materialistisk videnskab kan være af vital betydning for den menneskelige civilisations evolution. Det kan endda være endnu mere vigtig end overgangen fra geocentrismen til heliocentrismen.Vi inviterer dig, videnskabsfolk i verdenen, til at læse Manifestet for en Post-Materialistisk Videnskab og underskrive det, hvis du ønsker at vise din støtte (se http://opensciences.org).* Manifestet for en Post-Materialist Videnskab blev forberedt af Mario Beauregard, PhD (University of Arizona), Gary E. Schwartz, PhD (University of Arizona), og Lisa Miller, PhD (Columbia University), i samarbejde med Larry Dossey, MD, Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD, Marilyn Schlitz, PhD, Rupert Sheldrake, PhD, og Charles Tart, PhD.**Kontakt For yderligere information, kontakt venligst Dr Mario Beauregard, Laboratory for Advances in Consciousness and Health, Department of Psychology, University of Arizona, Tucson, USA. Email: mariobeauregard@email.arizona.edu*** Vi betragtede to måder med hensyn til at referere til det fremkommende paradigme præsenteret i dette Manifest: versionen med bindestreg (post-materialisme) og versionen uden bindestreg (postmaterialisme). Den med bindestreg blev valgt af hensyn til klarhed for både videnskabsfolk og lærde folk.**** Den Konkluderende Rapport fra det Internationale Topmøde om Post-Materialistisk Videnskab, Åndelighed og Samfund kan findes på følgende adresse:http://opensciences.org 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk